ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR

Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οι δραστηριότητες εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας του ΟΜΙΛΟΥ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ διενεργούνται μέσω της θυγατρικής του εταιρείας NECO Α.Ε. μίας μεικτής εταιρείας με την Βουλγαρική Δημόσια Επιχείρηση Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ΝΕΚ EAD.

Οι κυριότερες δραστηριότητες της ΝΕΚ EAD είναι:

  • παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας,
  • αγορά και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας,
  • παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες συνδεδεμένους με το δίκτυο μεταφοράς,
  • εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,
  • κατασκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων μονάδων παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΝΕΚ EAD διαθέτει ισχυρή παραγωγική δυνατότητα ηλεκτρισμού στη γείτονα χώρα, με ευρύ μείγμα καυσίμων στα οποία περιλαμβάνονται παραγωγή από πυρηνική ενέργεια, θερμοηλεκτρική αλλά και σημαντική παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.  Επιπλέον η ΝΕΚ EAD διαμορφώνει το παραγωγικό της δυναμικό με την κατασκευή νέου πυρηνικού και νέων υδρο-ηλεκτρικών σταθμών. 

Η κύρια δραστηριότητα της NECO A.E. είναι η εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας από την Βουλγαρία σε εγχώριους Επιλεγέντες Πελάτες και στο εσωτερικό Δίκτυο Μεταφοράς, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια τροφοδοσίας της Ελλάδας με ηλεκτρική ενέργεια. 

Η NECO A.E. έχει συνάψει σημαντικό αριθμό μακροπρόθεσμων συμφωνιών με Προμηθευτές και Επιλεγέντες Πελάτες στην Ελλάδα για την πώληση μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας στα Ελληνικά σύνορα και το Ελληνικό σύστημα, ενώ έχει σημαντική δραστηριοποίηση στα Ελληνο-Ιταλικά και Ελληνο-Τουρκικά σύνορα με την εισαγωγή - εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σήμερα, η NECO A.E. κατέχει σημαντική θέση στη διεθνή αγορά εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος της εταιρίας είναι η δραστηριοποίηση σε όλο το φάσμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής καινούργιων σταθμών παραγωγής στην γείτονα χώρα καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, αλλά και της δραστηριοποίησης στην αγορά διανομής ηλεκτρικού ρεύματος.

 

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr