ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ SITEMAP ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΝΕΑ EN | GR

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ έχοντας διαγνώσει έγκαιρα την σημασία που αποκτά στην εποχή μας η σωστή και φιλική στο περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων, έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στον τομέα αυτόν. Στα πλαίσια αυτά ο ΟΜΙΛΟΣ έχει συνάψει στρατηγικές συνεργασίες με διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους, οι οποίοι διαθέτουν μεγάλη εξειδίκευση στους διάφορους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων.

Σήμερα ο ΟΜΙΛΟΣ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να συμμετέχει στην υλοποίηση έργων που αφορούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, τα οποία θα πραγματοποιηθούν είτε με τη μορφή Συμφωνιών Παραχώρησης είτε με τη μορφή Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Στα συγκριτικά πλεονεκτήματα του ΟΜΙΛΟΥ συγκαταλέγεται και η δυνατότητα χρηματοδότησης των εν λόγω έργων. Συνεπώς, το επιχειρηματικό σχήμα που έχει αναπτύξει ο ΟΜΙΛΟΣ, συνδυάζει αποτελεσματικά την απαιτούμενη τεχνογνωσία με την οικονομική ευρωστία και αποτελεί μια απολύτως ενδεδειγμένη επιλογή - λύση για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων (ΦΟΔΣΑ), τις Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, καθώς και για όλους τους άλλους δημόσιους φορείς με αρμοδιότητα σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων. Επισημαίνεται ότι ο ΟΜΙΛΟΣ, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία, περιλαμβάνει στις δραστηριότητές του και την υλοποίηση καθαρά ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Αναλυτικά, οι τομείς ενδιαφέροντος του ΟΜΙΛΟΥ στον τομέα της διαχείρισης απορριμάτων είναι οι εξής:

  • Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
  • Εργοστάσια Μηχανικής - Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων (αερόβια, αναερόβια, βιολογική ξήρανση)
  • Εγκαταστάσεις Θερμικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων
  • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων - Υπολειμμάτων
  • Ενεργειακή Αξιοποίηση Βιοαερίου προερχομένου από ΧΥΤΑ ή αναερόβια χώνευση

Παράλληλα, το εύρος δραστηριοτήτων του ΟΜΙΛΟΥ περιλαμβάνει τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς, την εκπόνηση τεχνικών / οικονομικών μελετών σκοπιμότητας, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για διαδικασίες αδειοδότησης / επιδότησης / χρηματοδότησης για έργα μικρής / μεγάλης έκτασης.

Ο ΟΜΙΛΟΣ, συμμετέχοντας ενεργά στην ανάπτυξη των αρχών της περιβαλλοντικής συνείδησης / αειφορίας και στην επίτευξη της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για επενδύσεις σε «Πράσινες Μορφές Ενέργειας».

Ο Όμιλος μέσω της εταιρείας του NOVAERA HELLAS S.A., έχει κατά καιρούς συμμετάσχει και προεπιλεγεί σε διαγωνισμούς για έργα Διαχείρισης απορριμμάτων – ΣΔΙΤ, όπως:

 

  • ΔΙΑΔΥΜΑ - διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
  • Διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Διαχείρισης απορριμμάτων του Νομού Σερρών

 


 

 
 
Λεωφ.Κηφισίας 209, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα T.: +302106141106-115 Φ.: +302106140371 www.copelouzos.gr