Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας & Πολιτική Συμμόρφωσης

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αξίες της ακεραιότητας, της αμεροληψίας, της τιμιότητας, της αφοσίωσης, της αξιοπιστίας, της δικαιοσύνης και της υπευθυνότητας είναι θεμελιώδους σημασίας για εμένα προσωπικά και κατ’ επέκταση για όλες τις εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Εταιρειών Κοπελούζου (εφεξής «Όμιλος») και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία του κάθε υπαλλήλου του Ομίλου μας πρέπει να αντανακλούν τις αξίες αυτές. Δεσμευόμαστε σοβαρά στο να διατηρούμε υψηλά πρότυπα μέσα στον Όμιλό μας και στις συναλλαγές του με άλλους.

Ο Όμιλος γνωρίζει τις αρνητικές επιπτώσεις της διαφθοράς στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη και αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο που ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να έχει στην πρόληψη της διαφθοράς. Ο Όμιλος απαγορεύει την δωροδοκία, την διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα σε κάθε μορφή τους και δρα έχοντας μηδενική ανοχή απέναντι σε παράνομες και ανήθικες συμπεριφορές. Αποτελεί πολιτική του Ομίλου να διεξάγει όλες του τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τιμιότητα, ακεραιότητα και με τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα.

Είμαστε ευαίσθητοι σε κάθε κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη του Ομίλου και όλοι οι υπάλληλοί του, ως εκπρόσωποι του Ομίλου, πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Ο παρών Κώδικας ρυθμίζει τα καθήκοντα προς τον Όμιλο και μεταξύ μας, τη συμπεριφορά μας σε όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές μας και τις σχέσεις μας με τις κυβερνήσεις. Εγώ προσωπικά, καθώς και όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών μας υιοθετούμε τον παρόντα Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας και περιμένουμε ότι τα πρότυπα που θέτονται σε αυτόν, θα διατηρηθούν από όλα τα πρόσωπα και τις εταιρείες που σχετίζονται με τον Όμιλο.

Κάθε αναφορά του παρόντος Κώδικα στον Όμιλο θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει και κάθε μία εταιρεία που ανήκει στον Όμιλο.

Μαρούσι, Φεβρουάριος 2020

Οι Διευθυντές και η Διοίκηση του Ομίλου Κοπελούζου

 

1. ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Ο παρών Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους και βαθμίδες των εργαζομένων του Ομίλου (στελέχη, διευθυντές, προϊσταμένους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε εταιρείας, λογιστές, εσωτερικούς δικηγόρους, γραμματείς, βοηθούς κλπ.). Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να υπογράψουν μία δήλωση, ότι έχουν διαβάσει τον Κώδικα και δεσμεύονται από τις αρχές του. Η δήλωση πρέπει να υπογράφεται κατά την έναρξη της εργασιακής τους σχέσης ή (για υφιστάμενους υπαλλήλους) κατά την εφαρμογή του Κώδικα και των ενημερώσεών του.

Οι υπάλληλοι πρέπει να εργάζονται αποτελεσματικά με τους άλλους συναδέλφους, τόσο μέσα όσο και μεταξύ των ομάδων και τμημάτων του Ομίλου. Ο Όμιλος δεσμεύεται να παρέχει ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς την ύπαρξη διακρίσεων, απειλών, παρενόχλησης, σεξουαλικής παρενόχλησης ή κατάχρησης εξουσίας. Όλοι οι υπάλληλοι πρέπει να συμπεριφέρονται στους συναδέλφους τους δίκαια, να δείχνουν σεβασμό και ανεκτικότητα στις διαφορετικές κουλτούρες, πεποιθήσεις και καταγωγές και να αποφεύγουν συμπεριφορές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακρίσεις, απειλές, παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση ή κατάχρηση εξουσίας ή θα μπορούσαν εύλογα να θεωρηθούν τέτοιες συμπεριφορές.

2. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Οι εργαζόμενοι πρέπει πάντοτε να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και κανονισμούς του Κράτους, καθώς και με τις εντολές των αρμόδιων αρχών. Αν κάποια διάταξη του παρόντος Κώδικα έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία, υπερισχύει η τελευταία.

Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος είναι αβέβαιος για το εάν κάποια κατάσταση παραβιάζει οιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανόνα ή κανονισμό, αυτός/ή θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Επιτροπή Συμμόρφωσης που αναφέρεται στο άρθρο 13 του παρόντος Κώδικα (η «Επιτροπή Συμμόρφωσης»). Η Επιτροπή Συμμόρφωσης θα διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για την σχετική ισχύουσα νομοθεσία, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και σεμιναρίων που θα λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον μία φορά ετησίως ή όταν υπάρχει αλλαγή στη νομοθεσία.

3. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ & ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ

Κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί έμμεσα, μέσω αντιπροσώπων, να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη στην οποία ο ίδιος απαγορεύεται να προβεί στα πλαίσια του παρόντος Κώδικα. Επιπλέον, οι υπάλληλοι έχουν καθήκον να καταγγέλλουν άμεσα τυχόν ύποπτη ανήθικη συμπεριφορά επιχειρηματικών συνεταίρων (ή των υπαλλήλων τους) στην Επιτροπή Συμμόρφωσης.

Η επιχειρηματική ακεραιότητα αποτελεί βασικό πρότυπο για την επιλογή και τη διατήρηση αυτών που εργάζονται για ή αντιπροσωπεύουν τον Όμιλο. Πριν επιλέξουμε οποιονδήποτε σημαντικό επιχειρηματικό συνέταιρο, θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά την επιχειρηματική του ακεραιότητα και να τον ενημερώσουμε για τις ηθικές μας προσδοκίες, παρέχοντας σε αυτόν τον παρόντα Κώδικα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Επίσης, αναμένεται από τους επιχειρηματικούς μας συνέταιρους (όπως αντιπρόσωποι, διανομείς, σύμβουλοι, δικηγόροι, ανεξάρτητοι εργολάβοι, εξωτερικοί εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης, προμηθευτές κ.λπ.) να τηρούν τα ίδια πρότυπα συμπεριφοράς με τους εργαζόμενους του Ομίλου, όταν συναλλάσσονται με ή για τον Όμιλο και κάθε εταιρεία του Ομίλου οφείλει να διασφαλίσει ότι αυτοί οι επιχειρηματικοί συνέταιροι γνωρίζουν και συμφωνούν να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα, πριν η αντίστοιχη εταιρεία του Ομίλου εισέλθει σε επιχειρηματικές συναλλαγές με αυτούς. Όλοι οι αντιπρόσωποι, σύμβουλοι, εργολάβοι και τρίτα μέρη θα πρέπει να υπογράψουν μία δήλωση, ότι έχουν διαβάσει τον Κώδικα και δεσμεύονται από τις αρχές του. Ουσιώδης παραβίαση οποιασδήποτε υποχρέωσης απορρέουσας από τον παρόντα Κώδικα μπορεί να οδηγήσει τον Όμιλο, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, σε αναστολή πληρωμών, ακύρωση ή καταγγελία της σύμβασής του με τον αντίστοιχο επιχειρηματικό συνέταιρο επιπλέον κάθε άλλης κατάλληλης ενέργειας στην οποία μπορεί να προβεί ο Όμιλος.

4. ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ

Κάθε πράξη που περιλαμβάνει κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση ή σφετερισμό περιουσίας, χρημάτων ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Ομίλου και/ή οιουδήποτε εκ των υπαλλήλων του ή των επιχειρηματικών συνεταίρων του, απαγορεύεται αυστηρά.

Όλα τα δικαιώματα σε κάθε έργο ή σε πνευματική ιδιοκτησία που δημιουργείται από τους υπαλλήλους κατά τη διάρκεια των καθηκόντων εργασίας τους ανήκουν στον Όμιλο. Η πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στον Όμιλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσωπικό όφελος ή για όφελος άλλων, εκτός αν υπάρχει η κατάλληλη άδεια από την Επιτροπή Συμμόρφωσης, η οποία πρέπει να αναζητηθεί πριν λάβει χώρα οιαδήποτε τέτοια μη εγκεκριμένη χρήση.

5. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

 Η σύγκρουση συμφερόντων συμβαίνει όταν τα προσωπικά συμφέροντα ενός υπαλλήλου έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της αντίστοιχης εταιρείας του Ομίλου ή με τα συμφέροντα του Ομίλου ως σύνολο. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν οποιεσδήποτε ενέργειες ή σχέσεις που μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με, ή που φαίνεται ότι έρχονται σε αντίθεση με, τα συμφέροντα του Ομίλου. Το να έχει κάποιος μια σημαντική επένδυση ή θέση σε οιαδήποτε επιχείρηση συναλλάσσεται με τον Όμιλο, το να προβαίνει σε επιχειρηματικές ενέργειες του Ομίλου με στενούς φίλους και συγγενείς, το να χρησιμοποιεί τη φήμη του Ομίλου για να κερδίσει προσωπικές χάρες και το να προσφέρει και να δέχεται πληρωμές, δώρα ή διευκολύνσεις από ή προς εταιρείες που συναλλάσσονται με τον Όμιλο είναι, ενδεικτικά, καταστάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια πραγματική ή φαινομενική σύγκρουση συμφερόντων.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου δεν θα πρέπει να δράττουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, οι οποίες μπορεί να είναι επωφελείς για τον Όμιλο, με σκοπό να ωφελήσουν τον εαυτό τους ή άλλους και δεν πρέπει ποτέ να ανταγωνίζονται με τον Όμιλο ή οιαδήποτε εταιρεία αυτού.

Οιοσδήποτε εργαζόμενος γνωρίζει για μια σύγκρουση συμφερόντων ή για κάποιο ζήτημα που φαίνεται ως σύγκρουση συμφερόντων ή ανησυχεί ότι μία σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να εμφανιστεί, θα πρέπει να ενημερώσει για το ζήτημα αυτό την Επιτροπή Συμμόρφωσης. Σε περιπτώσεις αβεβαιότητας, οι υπάλληλοι θα πρέπει να αναζητούν την συμβουλή της Επιτροπής Συμμόρφωσης.

6. ΔΩΡΑ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Τα δώρα και η φιλοξενία μπορούν να πάρουν πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, διευκολύνσεων, προϊόντων, ταξιδιών, διασκέδασης και όποιας άλλης παροχής έχει αξία. Καμία επιχειρηματική απόφαση δεν θα πρέπει να βασίζεται σε ανάρμοστες πληρωμές, χάρες, δώρα ή φιλοξενία. Η προσφορά, η παροχή, η αποδοχή ή η υπόσχεση, άμεσα ή έμμεσα, οιουδήποτε πράγματος έχει αξία για τους σκοπούς ανάρμοστης απόκτησης ή διατήρησης επιχειρηματικών συναλλαγών ή απόκτησης οποιουδήποτε αθέμιτου επιχειρηματικού πλεονεκτήματος απαγορεύονται αυστηρά.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου δεν θα πρέπει ποτέ να προσφέρουν, να παρέχουν ή να δέχονται δώρα ή μετρητά ή ισοδύναμα μετρητών για να κάνουν, ή να υποσχεθούν ότι θα κάνουν, οτιδήποτε για έναν υπάρχοντα ή δυνητικό επιχειρηματικό συνεταίρο.

Ωστόσο, δώρα μικρής αξίας ή συμβολικού χαρακτήρα μπορούν να γίνουν αποδεκτά στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τις συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές (π.χ. συνήθη επαγγελματικά γεύματα, στυλό ή t-shirts με λογότυπο, πλακέτες αναγνώρισης επιχειρηματικών σχέσεων κ.λπ.). Η αξία αυτών των δώρων δεν πρέπει να ξεπερνάει το ποσό των εκατό (100) ευρώ.

Κατά γενικό κανόνα, τα δώρα και η φιλοξενία θεωρούνται ότι είναι μέσα στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας, όταν δεν έχουν ως στόχο να επηρεάσουν αθέμιτα μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή κυβερνητική απόφαση ή να δημιουργήσουν ή να υποδηλώνουν/συνεπάγονται κάποια υποχρέωση ανταπόδοσης ή χάρης, εξυπηρετούν θεμιτούς επαγγελματικούς σκοπούς, δεν βρίσκονται εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της συγκεκριμένης αγοράς (όπως ορίζεται ανωτέρω) και είναι νόμιμα στη χώρα που δίνονται. Οιαδήποτε δώρα ή φιλοξενία προσφέρονται σε δημόσιο λειτουργό θα πρέπει να εξετάζονται και να υπογράφονται εκ των προτέρων από την Ανώτατη Διοίκηση και/ή την Επιτροπή Συμμόρφωσης.

Σε κάθε περίπτωση, οιοδήποτε δώρο ή φιλοξενία, πρέπει να αναφέρεται από τον εμπλεκόμενο υπάλληλο στην Επιτροπή Συμμόρφωσης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την παραλαβή και ο εν λόγω υπάλληλος πρέπει, στη συνέχεια, να ακολουθήσει τις οδηγίες της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Αιτήματα για φιλοξενία πέραν του ορίου θα πρέπει να προ-εγκρίνονται από την Επιτροπή Συμμόρφωσης πριν γίνουν αποδεκτά.

7. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Διαφθορά είναι μία πράξη στην οποία προβαίνουν οι υπάλληλοι και/ή άλλα άτομα που χρησιμοποιούν την ανατεθειμένη σε αυτούς εξουσία για τα προσωπικά τους συμφέροντα εις βάρος του Ομίλου. Αυτά τα προσωπικά συμφέροντα μπορούν να έχουν τη μορφή χρηματικής αξίας, κάθε είδους προσωπικών χαρών/διευκολύνσεων ή ανάρμοστου πλεονεκτήματος. Κάποια υπόθεση διαφθοράς μπορεί να λάβει χώρα μεταξύ ατόμων από διαφορετικές εταιρίες με κάποια εξουσία, μπορεί να συμβεί μεταξύ εταιρειών, εταιρειών και κυβερνητικών αξιωματούχων ή ατόμων με πολιτική επιρροή, με σκοπό να κερδίσουν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι ενός ανταγωνιστή, να επωφεληθούν μία προσωπική χάρη έναντι κάποιου με επιρροή ή να επιταχύνουν κάποια επαγγελματική δραστηριότητα.

Οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιλαμβάνουν τους υπαλλήλους οιασδήποτε κυβέρνησης ή ελεγχόμενης από την κυβέρνηση οντότητας οπουδήποτε στον κόσμο, τα πολιτικά κόμματα και τα στελέχη κομμάτων, τους υποψήφιους για πολιτικά αξιώματα και τους υπαλλήλους δημόσιων διεθνών οργανισμών.

Δωροδοκία είναι η παροχή, προσφορά ή υπόσχεση οιουδήποτε πράγματος αξίας σε κυβερνητικό αξιωματούχο προς επηρεασμό μίας απόφασης. Η δωροδοκία κυβερνητικών αξιωματούχων είναι παράνομη και όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με όλους τους εν ισχύ νόμους και κανονισμούς κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς σε όλες τις σχετικές χώρες.

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου δεν πρέπει ποτέ να προσφέρουν οτιδήποτε σε οιονδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο, άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα την ευνοϊκή μεταχείριση.

Ο Όμιλος δεν θα συνεργάζεται με κανένα τρίτο μέρος – αντιπρόσωπο ή σύμβουλο, εφόσον υπάρχει λόγος να πιστεύεται ότι ο εν λόγω αντιπρόσωπος ή σύμβουλος μπορεί να επιχειρήσει να δωροδοκήσει κάποιον κυβερνητικό αξιωματούχο (είτε για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό του Ομίλου) και όλοι οι αντιπρόσωποι και σύμβουλοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κώδικα.

Η πρόσληψη κυβερνητικών αξιωματούχων από τον Όμιλο απαγορεύεται.

Κανένας εταιρικός πόρος δεν θα χρησιμοποιείται για εισφορές ή πληρωμές σε πολιτικούς σκοπούς, σε κόμματα ή υποψηφίους, εκτός αν επιτρέπεται από το νόμο και δίνεται για αυτό εκ των προτέρων ρητή άδεια από την Επιτροπή Συμμόρφωσης.

Οποιεσδήποτε φιλανθρωπικές οικονομικές συνεισφορές από τον Όμιλο θα πρέπει να ελέγχονται από την Επιτροπή Συμμόρφωσης, με σκοπό να προσδιορισθεί η νομιμότητα της αγαθοεργίας, ο σκοπός του εργαζομένου του Ομίλου που ζητάει την φιλανθρωπική συνεισφορά που θα γίνει και οιαδήποτε σχέση αυτός/η έχει με την εν λόγω αγαθοεργία. Δωρεές δεν θα πρέπει να δίνονται, εάν υπάρχει η υπόθεση ή αντίληψη ότι θα υπάρξει όφελος για τον Όμιλο σε αντάλλαγμα της δωρεάς. Όλες οι φιλανθρωπικές συνεισφορές από τον Όμιλο χρειάζονται την πρότερη έγκριση της Επιτροπής Συμμόρφωσης.

Οιοσδήποτε υπάλληλος του Ομίλου εμπλέκεται με οιονδήποτε τρόπο σε δωροδοκία ή διαφθορά, θα υπόκειται σε οιαδήποτε κατάλληλη ενέργεια (αστική και/ή ποινική) από τον Όμιλο, επιπλέον της άμεσης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του/της.

Οιοδήποτε τρίτο μέρος αντιπρόσωπος, σύμβουλος ή συνεργάτης εμπλέκεται με οιονδήποτε τρόπο σε δωροδοκία ή διαφθορά, θα υφίσταται άμεση καταγγελία της σύμβασής του με τον Όμιλο και όλες οι πληρωμές θα αναστέλλονται άμεσα, επιπλέον οιασδήποτε άλλης κατάλληλης ενέργειας από τον Όμιλο.

Σε περίπτωση οιασδήποτε γνωστής ή εικαζόμενης παραβίασης αυτής της διάταξης και/ή των ισχυόντων νόμων, κάθε υπάλληλος θα πρέπει να την καταγγείλει άμεσα στην Επιτροπή Συμμόρφωσης.

8. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Η αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό, άμεσα ή έμμεσα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Ομίλου απαγορεύεται, όπως απαγορεύεται και η χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς που δεν σχετίζονται άμεσα με την επιχειρηματική δραστηριότητα ή τις εργασίες του Ομίλου.

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν, ενδεικτικά στρατηγικά σχέδια, στοιχεία πωλήσεων, οικονομικές πληροφορίες, σχέδια, πληροφορίες που αφορούν διαπραγματεύσεις, συμφωνίες ή συναλλαγές μεταξύ οιασδήποτε εταιρείας του Ομίλου και άλλων, πληροφορίες ανθρώπινων πόρων, λογισμικό, εμπορικά μυστικά, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και παρόμοιες πληροφορίες από κάθε είδους επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Οι υπάλληλοι του Ομίλου απαιτείται να κρατούν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές κατά τη διάρκεια της εργασίας τους καθώς και μετέπειτα επ’ αόριστον και να μην χρησιμοποιούν, αποκαλύπτουν ή διαβιβάζουν αυτές τις εμπιστευτικές πληροφορίες παρά μόνο κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στον Όμιλο. Οιοσδήποτε υπάλληλος του Ομίλου αποκαλύψει μη δημόσιες πληροφορίες που αφορούν τον Όμιλο ή οιαδήποτε εταιρεία αυτού, θα υπόκειται σε οιαδήποτε κατάλληλη ενέργεια (αστική και/ή ποινική) από τον Όμιλο ή την αντίστοιχη εταιρεία, επιπλέον της άμεσης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του/της.

Σε περίπτωση οιασδήποτε γνωστής ή πιθανής διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών, κάθε υπάλληλος θα πρέπει να την καταγγείλει άμεσα στην Επιτροπή Συμμόρφωσης.

9. ΑΚΡΙΒΗ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 Όλοι οι υπάλληλοι του Ομίλου είναι υπεύθυνοι για τη τήρηση ακριβών αρχείων και εκθέσεων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών και λογιστικών εγγραφών που αντικατοπτρίζουν όλες τις συναλλαγές και τα περιουσιακά στοιχεία με ακρίβεια και πληρότητα.

Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να προβαίνουν σε ψευδείς δηλώσεις, παραπλανητικές ή ψεύτικες καταχωρήσεις ή βασικές παραλείψεις ή διαστρεβλώσεις σε οιοδήποτε από τα οικονομικά βιβλία, αρχεία ή άλλα έγγραφα ή επικοινωνίες του Ομίλου.

Κανένας οικονομικός πόρος ή στοιχείο του ενεργητικού δε μπορεί να κρατείται για παράνομους ή αθέμιτους σκοπούς. Οιαδήποτε έκθεση, έγγραφο ή δήλωση που υποβάλλεται στην κυβέρνηση ή κοινοποιείται δημοσίως πρέπει να είναι ακριβής και πλήρης.

10. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Όμιλος παρέχει σε κάθε εργαζόμενο ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον. Κάθε υπάλληλος του Ομίλου είναι υπεύθυνος να διατηρεί αυτό το ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον ακολουθώντας τους κανόνες και τις πρακτικές για την ασφάλεια και την υγεία και να καταγγέλλει ατυχήματα, τραυματισμούς και μη ασφαλή εξοπλισμό, πρακτικές ή συνθήκες.

11. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 Ο Όμιλος ενθαρρύνει την ανοικτή επικοινωνία, πληροφόρηση και συζήτηση για όλα τα ζητήματα που αφορούν στον Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας. Οι υπάλληλου του Ομίλου αναμένεται να ζητούν έγκαιρα και εκ των προτέρων διευκρινίσεις και συμβουλές για τον βέλτιστο τρόπο δράσης, όταν αμφιβάλλουν για ζητήματα που αναφέρονται στον Κώδικα. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις πρέπει να απευθύνονται στον άμεσο προϊστάμενο του εργαζόμενου και/ή στην Επιτροπή Συμμόρφωσης.

12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 Για να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος Κώδικα, κάθε υπάλληλος θα πρέπει να ολοκληρώνει τα σεμινάρια σε θέματα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης. Τα σεμινάρια σε θέματα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης θα παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες και καθοδήγηση στο πως θα εφαρμοστεί/υλοποιηθεί ο παρών Κώδικας Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας και οι πολιτικές και διαδικασίες του. Τα σεμινάρια σε θέματα Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης θα λαμβάνουν χώρα ετησίως, καθώς και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης προσανατολισμού κάθε υπαλλήλου του Ομίλου.

Οποιεσδήποτε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της εκπαίδευσης θα παρακολουθούνται από τον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου κ. Νικόλαο Συμεωνίδη (στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται κατωτέρω στο άρθρο 13).

13. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κάθε υπάλληλος του Ομίλου που λαμβάνει γνώση για και/ή έχει πληροφορίες για κάποια παράβαση ή παραβίαση οιασδήποτε διάταξης του παρόντος Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, πρέπει να την αναφέρει άμεσα στην Επιτροπή Συμμόρφωσης.

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης αποτελείται από ένα (1) μέλος της Ανώτατης Διοίκησης του Ομίλου και ένα (1) μέλος του νομικού τμήματος του Ομίλου, τα ονόματα των οποίων και τα στοιχεία επικοινωνίας τους θα αποστέλλονται γραπτώς σε όλους τους εργαζόμενους.

Σε περίπτωση που η παραβίαση ή παράβαση αφορά ένα μέλος της Επιτροπής Συμμόρφωσης, η καταγγελία θα απευθύνεται στον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου, κ. Νικόλαο Συμεωνίδη (Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 209, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124, Αθήνα, Ελλάδα / Τηλέφωνο: 0030-210-8097790).

Όλες οι καταγγελίες και παράπονα θα γίνονται μέσω τηλεφώνου ή μέσω γραπτής μορφής (τυποποιημένη καταγγελία) ή ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Ο Όμιλος αντιμετωπίζει όλες τις καταγγελίες με εμπιστευτικότητα. Οι καταγγελίες μπορεί να γίνονται ονομαστικά ή, σε περίπτωση τηλεφωνικής ή μέσω τυποποιημένης μορφής καταγγελίας, ανώνυμα, εάν ο καταγγέλλων το επιθυμεί.

Οποιεσδήποτε κακόβουλες καταγγελίες καθώς και οιαδήποτε παράλειψη καταγγελίας οιασδήποτε εικαζόμενης ή γνωστής παράβασης οιασδήποτε διάταξης του Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας, θα θεωρούνται οι ίδιες ως παράβαση του Κώδικα.

Οποιεσδήποτε καταγγελίες, παράπονα ή ανησυχίες, υποβαλλόμενες με οποιονδήποτε τρόπο, θα αποστέλλονται στα κάτωθι πρόσωπα:

14. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Όλα τα παράπονα που υποβάλλονται στην Επιτροπή Συμμόρφωσης θα λαμβάνονται υπόψιν σοβαρά.

Μετά την παραλαβή οιουδήποτε παραπόνου ή καταγγελίας, η Επιτροπή Συμμόρφωσης θα αναλαμβάνει να διεξάγει έρευνα σχετικά με το παράπονο ή την καταγγελία. Η Επιτροπή Συμμόρφωσης μπορεί να διορίσει εξωτερικούς συμβούλους ή εσωτερικό προσωπικό να ελέγξει, να ερευνήσει και να οργανώσει οιαδήποτε παράπονα.

Μετά την εξέταση των ευρημάτων, η Επιτροπή Συμμόρφωσης θα προσδιορίσει με ομόφωνη απόφαση, εάν χρειάζεται επιπλέον έρευνα και θα αναλάβει δράση, όπως κρίνει σκόπιμο. Η Επιτροπή Συμμόρφωσης, μόλις ολοκληρώσει την έρευνα, θα καταλήξει σε ένα συμπέρασμα σχετικά με το παράπονο ή την καταγγελία και θα ενημερώνει την Ανώτατη Διοίκηση σχετικά, ώστε να αποφασίσει η τελευταία για οιαδήποτε περαιτέρω κατάλληλη ενέργεια.

Η Ανώτατη Διοίκηση του Ομίλου θα ενημερώνεται για την ύπαρξη οιασδήποτε έρευνας και θα ενημερώνεται τακτικά για την πορεία της κάθε έρευνας.

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης θα διατηρεί κατάλληλο αρχείο όλης της επικοινωνίας και των καταγγελιών που παραλαμβάνει και θα αξιολογεί αυτή την επικοινωνία και τις καταγγελίες μέσα από την έρευνα και την τελική της απόφαση.

15. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ

Υπάλληλοι που παρατηρούν ή ανησυχούν για μία παραβίαση, μπορούν να την αναφέρουν χωρίς δισταγμό. Η ανησυχία τους θα αντιμετωπίζεται εμπιστευτικά και ο/η υπάλληλος θα ενημερώνεται για την πορεία της καταγγελίας του.

Προστατεύουμε τους υπαλλήλους μας που καταγγέλλουν μία παραβίαση έναντι οιασδήποτε αρνητικής μεταχείρισης. Δεν ανεχόμαστε εκδίκηση οιασδήποτε μορφής έναντι των υπαλλήλων μας που κατήγγειλαν μία παραβίαση καλόπιστα. Κανένας υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να εκδικηθεί για οιαδήποτε καταγγελία και, εάν το κάνει, αυτή η πράξη θα αξιολογηθεί επίσης ως παραβίαση του παρόντος Κώδικα.

Εάν μία παραβίαση έχει αναφερθεί στην Επιτροπή Συμμόρφωσης και δεν έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα, η υπόθεση θα προωθηθεί περαιτέρω στον Γενικό Διευθυντή του Ομίλου, κ. Νικόλαο Συμεωνίδη (στοιχεία επικοινωνίας όπως ανωτέρω στο άρθρο 13).

16. ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ TOY ΚΩΔΙΚΑ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

Η Ανώτατη Διοίκηση του Ομίλου και το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εταιρείας του Ομίλου είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση του παρόντος Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας και για να διασφαλίζουν ότι ο Κώδικάς μας είναι ενημερωμένος αντανακλώντας οποιεσδήποτε αλλαγές στο επιχειρηματικό μας περιβάλλον. Με την επιφύλαξη κάθε εφαρμοστέας νομοθεσίας, παραβίαση του Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας του Ομίλου, όπως τυχόν τροποποιηθεί ή επικαιροποιηθεί από καιρό σε καιρό, μπορεί να οδηγήσει σε διορθωτικές ενέργειες και να φτάσει μέχρι και στον τερματισμό της σύμβασης εργασίας. Ο Όμιλος διατηρεί όλα τα δικαιώματά του να διεκδικήσει από οποιονδήποτε παραβιάζοντα εργαζόμενο ή τρίτο μέρος τυχόν ζημιές που υπέστη ο Όμιλος ή οιαδήποτε εταιρεία του από την παραβίαση του παρόντος.

Η αποτελεσματικότητα του παρόντος Κώδικα Επιχειρηματικής Συμπεριφοράς και Δεοντολογίας θα ελέγχεται περιοδικά από την Ανώτατη Διοίκηση και θα προσδιορίζονται τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις του παρόντος Κώδικα θα αποστέλλονται άμεσα σε όλους του εργαζομένους του Ομίλου εγγράφως.