Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας
Οι δραστηριότητες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου διενεργούνται μέσω της εταιρείας NOVAERA ENERGY Α.Ε.
  • 14 ΕΤΗ
    Λειτουργίας
  • 300 MW
    Άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
  • 300.000 MWH
    ετήσιες πωλήσεις

Αξιοποιώντας την ευκαιρία που παρουσιάστηκε μέσω της απελευθέρωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ προχώρησε στην ίδρυση της NOVAERA ENERGY Α.Ε., η οποία και έλαβε άδεια προμήθειας  ηλεκτρικής ενέργειας 300 MW από το ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΑΠΕΝ) στις αρχές του 2010 (Aριθμ. ΥΠΕΚΑ/Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.11/159,220/1992/ 25.2.2010) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Συμμετεχόντων που διατηρεί το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, ΕΧΕ ΑΕ.

Πρωταρχικός στόχος της NOVAERA ENERGY A.E. αποτελεί η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες μέσης τάσης εντός του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας.

Η χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (€ / kWh) είναι ξεκάθαρη και σταθερή για την περίοδο παροχής, χωρίς κρυφές χρεώσεις και ρήτρες.

Η σταθερή χρέωση κατανάλωσης ενέργειας (€ / kWh) διαμορφώνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης της εγκατάστασης του Πελάτη και τις υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Προμηθευτή και Πελάτη στο πλαίσιο των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, τηρουμένων των αρχών του ελεύθερου ανταγωνισμού.